کیان کیائی

Entrepreneur

Business Strategist

Business Developer

Product Manager

کیان کیائی

Entrepreneur

Business Strategist

Business Developer

Product Manager

Get in Touch

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی، پلاک 14، واحد 6

همراه: (+98) 912-1799575

ایمیل:

  جملاتی از بزرگان

  ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم
  نام بلی چون بریم چون همه مست آمدیم

  پیش ز ما جان ما خورد شراب الست
  ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم

  خاک بد آدم که دوست جرعه بدان خاک ریخت
  ما همه زان جرعه دوست به دست آمدیم

  ساقی جام الست چون و سقیهم بگفت
  ما ز پی نیستی عاشق هست آمدیم

  خیز و دلا مست شو از می قدسی از آنک
  ما نه بدین تیره جای بهر نشست آمدیم

  دوست چو جبار بود هیچ شکستی نداشت
  گفت شکست آورید ما به شکست آمدیم

  گوهر عطار یافت قدر و بلندی ز عشق
  گرچه ز تأثیر جسم جوهر پست آمدیم

  Farid al-Din Attar
  فریدالدین عطار نیشابوری
  شاعر پارسی گوی، نظریه پرداز تصوف، و عارف
  fa_IRPersian